Vedtekter

Vedtekter for Gammeltraktorens Venner.Vedtatt på årsmøtet 14 mars 2009


§ 1. Formål.
Gammeltraktorens Venner (GTV), Norsk Forening for Landbruksteknisk Historie, er en selvstendig organisasjon, og har som målsetning å heve interessen for å sette i stand og bevare eldre traktorer og tilhørende landbruksmaskiner, samt tekniske innretninger, bygninger og anlegg med tilknytning til landbruket. GTV skal ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og andre organisasjoner og instanser i samfunnet.


§ 2. Medlemskap.
Alle med interesse for foreningens formål kan tegne seg som medlem. Medlemskapet er gyldig fra den dato som medlemskontingenten er innbetalt. Medlemmer som ønsker å melde seg ut av foreningen må gjøre dette skriftlig. Medlemmer som ikke betaler kontingenten innen to måneder etter påminnelse strykes fra medlemslisten.


§ 3. Utelukking av medlemmer.
Medlemmer som setter seg ut over vedtekter og vedtak, som handler grovt ukollegialt eller uhederlig, kan utelukkes fra medlemskap.
A) Den/de utelukkede har rett til å få forklare seg for styret.
B) Styrevedtak om utelukking skal skriftlig begrunnes.
C) I begrunnelsen skal angis hvor lenge utelukkelsen varer, og når vedkommende igjen kan søke om nytt medlemskap.


§ 4. Årsmøte.
Årsmøtet er foreningens øverste organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Styret forbereder sakene og sender innkalling til årsmøtet. Innkalling skjer skriftlig, med minst 6 ukers varsel. Alle fremmøtte medlemmer som har gyldig medlemskap har én stemme hver, og kan velges inn i styret eller ulike komiteer. Det kan ikke stemmes med fullmakt.
Årsmøtets oppgaver:
A) Velge møtedirigent for årsmøtet.
B) Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
C) Velge 2 protokollførere (referenter).
D) To representanter velges som protokollunderskrivere.
E) Behandle og godkjenne årsberetning, revidert regnskap, herunder også arrangementskomiteens aktiviteter.
F) Fastsette medlemskontingent for neste år.G) Gjennomføre valg i henhold til vedtektene. Dersom det er mer enn én kandidat til et verv, skal valget foregå skriftlig.
H) Fastsette møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse for leder og styremedlemmer.
I) Behandle og godkjenne neste års aktivitetsplan og budsjett.
J) Behandle saker fra medlemmene som er kommet inn minst 2 uker før årsmøtet. Sakene skal være behandlet av styret, og påført styrets innstilling.


§ 5. Administrative retningslinjer.
Dirigenten på årsmøtet kan innføre taletid hvis nødvendig.
Saker til avstemming avgjøres med simpelt fl ertall. Ved stemmelikhet under valget, velges valgkomiteens kandidat. Ved stemmelikhet i andre saker er forslaget forkastet.
Hvis en av representantene krever skriftlig avstemming skal dette tas til følge.
To valgte representanter skal føre protokoll (samordnet referat). Protokollen skal inneholde de saker som har blitt fremmet, samt avstemningsresultat i de saker som det har blitt stemt over, og hvem som har hatt ordet i saken. Protokollen skal leses opp ved møtets slutt og godkjennes av medlemmene.
To representanter velges blant de fremmøtte på årsmøtet til å underskrive den godkjente protokollen på vegne av medlemmene.


§ 6. Ekstraordinært årsmøte.
Når minst 50 medlemmer krever det, når årsmøtet vedtar det, eller når det har oppstått særlig viktige eller uforutsette situasjoner som krever rask avgjørelse, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
A) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel.
B) Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som var årsaken til innkallingen, og som skal beskrives i innkallingen.

§ 7. Kontingent.
Kontingenten skal innbetales på tilsendt blankett innen 1. mars hvert år. Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.


§ 8. Økonomi.
A) Styret er ansvarlig for foreningens økonomiske midler etter retningslinjer opptrukket av årsmøtet.
B) Styret skal fremlegge revidert regnskap for årsmøtet til godkjenning. Alle bilag skal fremlegges på forlangende. Regnskapet skal være undertegnet av kasserer og leder.
C) Styret skal fremlegge for årsmøtet budsjett og aktivitetsplan for neste periode (år) til godkjenning.

§ 9. Revisjon.
A) Årsmøtet velger to – 2 – revisorer og én – 1 – vararepresentant. Funksjonstiden er ett år.
B) Revisorene skal utføre sine oppdrag kritisk og tallmessig i samsvar med god revisjonsskikk.
C) Kasserer skal fremlegge revisjonsberetningen for årsmøtet. Revisjonsberetningen skal være undertegnet av revisorene. Hvis denne inneholder avvik eller revisorene ikke finner å kunne godkjenne regnskapet, skal grunnen til dette beskrives for årsmøtet i revisjonsberetningen.


§ 10. Styrets sammensetning.
Styret består av 5 – fem – medlemmer og 2 – to – varamedlemmer.
Leder og nestleder velges for ett år av gangen, de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen – nestleder, sekretær og ett varamedlem det ene året, og kasserer, styremedlem og ett varamedlem det andre året.
Styret er beslutningsdyktig og kan fatte vedtak når minst 3 – tre – medlemmer er tilstede. Styrets leder eller nestleder må være én av disse.
Styret holder møte så ofte som lederen eller 3 av styrets medlemmer fi nner det nødvendig.
Varamedlemmer innkalles til styremøter og har stemmerett når de er stedfortreder for ett av de faste medlemmene i styret.
Redaktør av ”Stålstuten” har møterett på styremøter. Leder av arrangementskomiteen, redaksjonskomiteen og evt andre komiteer kan innkalles ved behov. Disse har møte- og talerett, men ikke stemmerett i styret.

Styrets oppgaver.
Styrets oppgaver skal omfatte, men ikke begrense seg til følgende:
A) Lede foreningen i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
B) Sekretær fører protokoll fra alle styremøter og vedtak.
C) Sørge for oppfølging av kontaktpersoner på merker.
D) Sørge for godkjennelse og oppfølging av regionale lokallag.
E) Utnevne en ansvarlig i styret for oppfølging av arrangementskomiteen i forhold til norgesmesterskapet i veteranpløying.
F) Sørge for at det fi nnes egne regler for veteranpløying og bedømming av denne.
G) Utnevne en ansvarlig for salg av medlemseffekter. Det føres regnskap over kjøp, salg og varebeholdning, og dette føres som egen post i GTVs regnskap.
H) Sørge for at fullstendig og revidert regnskap med noter, samt budsjett og aktivitets-plan blir lagt fram for styret og årsmøtet.
I) Spre informasjon innad og utad om traktorer og maskiner innenfor foreningens arbeidsområde.
J) Ved åpning av arrangement eller annen representasjon i GTV-regi utføres dette av leder, eller den styret bemyndiger. Dette skjer etter evt velkomsthilsen fra lokalt vertskap.
K) Engasjere ekstern regnskapsfører og én til å føre medlemsregister.
L) Utnevne redaktør, som har møterett til styremøter.§ 11. Komiteer.
Arrangementskomiteen, redaksjonskomiteen og valgkomiteen består hver av 3 – tre – medlemmer med tre års funksjonstid, og hvor ett medlem går ut hvert år. Det tredje året er man leder av komiteen. Det er mulighet for gjenvalg.
Valgkomiteen utarbeider forslag til kandidater til styre og komiteer. Valgkomiteen foreslår godtgjørelser for ulike styreverv. Leder av valgkomiteen leder valget.
Redaksjonskomiteen gir råd til redaktør av medlemsbladet ”Stålstuten”. De bidrar med materiale til bladet, og de følger opp medlemmer i lokallagene med ansvar for referat fra ulike arrangement.
Arrangementskomiteen forbereder og gjennomfører norgesmesterskap i veteranpløying, turer og andre arrangement i GTV-regi, evt i samarbeid med lokallag eller annen medarrangør.
Leder av komiteene har møte- og talerett i styret.


§ 12. ”Stålstuten”, medlemsbladet.
Stålstuten utkommer minimum 5 ganger årlig. Bladet inneholder gammeltekniske artikler, referat fra arrangement i foreningens regi, annonser mm.
Ved tvil om innsendt materiale kan utgis, rådfører redaktøren seg med redaksjonskomiteen eller leder av GTV.


§ 13. Lokallag.
Distriktsvise lokallag kan opprettes innen GTV. Følgende forutsetninger skal oppfylles
ved oppretting av lokallag:
A) Lokallaget må ha minst 10 medlemmer.
B) Lokallagets navn, vedtekter og logo skal godkjennes av styret i GTV.
C) Det skal fremgå at lokallaget er en tilsluttet avdeling.
D) Lokallagets ajourførte medlemsliste skal sendes inn til GTV innen 31. desember.


§ 14. Vedtektsendring.
Vedtektene kan kun endres av årsmøtet, og det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva forslag til vedtektsendring går ut på. Vedtektsendring krever minst ⅔ flertall.

§ 15. Oppløsning.
Forslag til vedtak om oppløsning kan kun skje med ⅔ fl ertall på årsmøtet. Endelig vedtak om oppløsning avgjøres med ⅔ fl ertall på neste årsmøte. Dette andre årsmøtet kan være et ekstraordinært årsmøte. Foreningens eiendeler tilbys for salg til medlemmene. Inntektene av dette salget, etter fradrag av evt gjeld, doneres til et relatert formål.